Právne služby


Poskytujeme právnu pomoc v oblasti občianskeho, obchodného práva, práva obchodných spoločností, pracovného práva, práva nehnuteľností, správneho práva ako aj v ďalších právnych odvetviach.

Zastupujeme klientov v konaniach pred súdnymi a inými orgánmi. Pre klientov spracúvame zmluvnú agendu a právne analýzy vo všetkých oblastiach práva.

Právne služby poskytujeme podnikateľom aj občanom.


Obchodné právo

právo obchodných spoločností - zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností a družstva, zmeny v obchodných spoločnostiach, zmeny v družstve a zápis zmien do obchodného registra, zrušenie obchodných spoločností a družstva

splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností

register partnerov verejného sektora

predaj podniku, predaj časti podniku

vyhotovovanie obchodnoprávnych zmlúv, ich zmien a ukončení

vypracovanie právnych analýz

súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom

uplatňovanie nárokov na náhradu škody

Občianske právo

vyhotovovanie zmlúv, ich zmien a zrušení vo všetkých právnych oblastiach

autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

právna pomoc v oblasti práva nehnuteľností - určenie vlastníckeho práva, rozdelenie nehnuteľností, vecné bremená, záložné práva, predkupné práva

právna pomoc vo vlastníckych sporoch

právna pomoc v susedských sporoch

vypracovanie právnych analýz

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

uplatňovanie nárokov na náhradu škody

uplatňovanie nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia

súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom

právna pomoc v oblasti dedičského práva

Pracovné právo

komplexné právne poradenstvo pri vzniku pracovného pomeru, počas trvania pracovného pomeru, ako aj pri jeho skončení

spisovanie pracovných zmlúv, ich dodatkov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ostatných dokumentov súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom

spisovanie dokumentov súvisiacich so skončením pracovného pomeru

uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z neplatne skončeného pracovného pomeru vrátane zastupovanie zamestnancov alebo zamestnávateľov pred súdom v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru

uplatňovanie nárokov na náhradu škody

poskytovanie právnej pomoci pri pracovných úrazoch, chorobách z povolania

zastupovanie zamestnávateľov v správnom konaní vedenom Inšpektorátom práce

Konkurz a reštrukturalizácia

prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia

vypracovanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie

zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Sporová agenda

zastupovanie klientov vo všetkých druhoch súdnych konaní pred súdmi všetkých inštancií

zastupovanie pred Ústavným súdom SR

zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva

Správne právo

zastupovanie klientov v konaní pred správnymi orgánmi (napr. konanie pred stavebným úradom, živnostenským úradom, katastrom nehnuteľností) a inými orgánmi a organizáciami

poskytovanie právnej pomoci v oblasti daňového práva vrátane zastupovania pred daňovými orgánmi

spisovanie žalôb proti rozhodnutiam a opatreniam orgánov verejnej správy, zastupovanie klientov pred správnym súdom

uplatňovanie nárokov na náhradu škody voči štátu

zastupovanie občanov obvinených z priestupku v konaní o priestupku