Prevod obchodného podielu

Charakteristika obchodného podielu

Zákonná definícia obchodného podielu je upravená v § 114 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej aj "Obchodný zákonník") a znie nasledovne: "Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak."

Obchodný podiel teda predstavuje práva a povinnosti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o." alebo aj "spoločnosť"). Spoločník sa prostredníctvom týchto práv a povinností účastní na spoločnosti.

Práva spoločníka možno deliť na práva majetkové a práva nemajetkové.

Medzi majetkové práva zaraďujeme právo na podiel na zisku, právo na podiel na likvidačnom zostatku a prednostné právo prevziať záväzok na nový vklad.

Nemajetkovým právom spoločníka je právo podieľať sa na riadení spoločnosti (prostredníctvom rozhodovania na valnom zhromaždení), právo na informácie o spoločnosti. Medzi práva spoločníka, ktoré majú nemajetkový charakter, sa ešte zaraďujú aj osobitné práva, ktoré prináležia napr. minoritným spoločníkom.

Oproti pomerne rozsiahlemu katalógu práv, má spoločník len jedinú povinnosť, a to včas splatiť vklad ku ktorému sa zaviazal. Spoločenská zmluva spoločnosti, prípadne stanovy spoločnosti, môžu rozsah povinností spoločníka rozšíriť, avšak pokiaľ sa týka zákonnej povinnosti, Obchodný zákonník zaväzuje spoločníka v § 113 ods. 1 len k tejto jedinej povinnosti.

Čo sa týka výšky obchodného podielu, tá sa vo väčšine prípadov určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Výška vkladu spoločníka, ktorý spoločník vložil do spoločnosti, teda vyjadruje aj výšku obchodného podielu.

Pre úplnosť však musíme poukázať na to, že výška vkladu spoločníka sa nemení v závislosti od hospodárskych výsledkov spoločnosti. K zmene výšky vkladu spoločníka môže dôjsť výlučne v dôsledku zvýšenia alebo zníženia základného imania. Naproti tomu hodnota obchodného podielu sa mení v závislosti od hospodárskych výsledkov spoločnosti. Preto nie je možné považovať vklad spoločníka a obchodný podiel za totožný pojem, aj keď tieto dva pojmy spolu súvisia.

Prevod obchodného podielu

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je teda zrejmé, že obchodný podiel je predmetom vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je spoločníkom spoločnosti a obchodný podiel zároveň determinuje postavenie tejto osoby v spoločnosti.

Spoločník s.r.o. je oprávnený svoj obchodný podiel previesť, buď na iného spoločníka, alebo tretiu osobu, ktorá stojí mimo spoločnosti.

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je možný v prípade, ak s týmto prevodom vysloví súhlas valné zhromaždenie. Možnosť prevodu obchodného podielu na iného spoločníka teda nemusí byť výslovne zakotvená v spoločenskej zmluve. Avšak, spoločenská zmluva spoločnosti môže upraviť prevod obchodného podielu na iného spoločníka odlišne. Spoločenská zmluva môže ustanoviť, že na prevod obchodného podielu na iného spoločníka súhlas valného zhromaždenia nie je potrebný. Spoločenská zmluva zároveň môže prevod obchodného podielu na iného spoločníka aj úplne vylúčiť.

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu je možný jedine v prípade, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Ak spoločenská zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie o prevode obchodného podielu na tretiu osobu, tak potom takýto prevod nie je možný. Spoločenská zmluva môže zároveň zakotviť ďalšiu požiadavku na prevod obchodného podielu na tretiu osobu, a to súhlas valného zhromaždenia s prevodom tohto obchodného podielu.

Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom obchodného podielu prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ nie je v spoločenskej zmluve ustanovené inak.

Zmluva o prevode obchodného podielu - forma, obsah, odplatnosť

Samotný prevod obchodného podielu sa realizuje zmluvou o prevode obchodného podielu. Náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu upravuje § 115 ods. 4 Obchodného zákonníka tak, že zmluva o prevode obchodného podielu musí byť písomná a podpisy zmluvných strán musia byť úradne osvedčené. Zároveň, nadobúdateľ obchodného podielu, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí v zmluve o prevode obchodného podielu prehlásiť, že bez výhrad pristupuje k spoločenskej zmluve, a ak boli prijaté, tak aj k stanovám spoločnosti.

Okrem formálnych náležitostí zmluva o prevode obchodného podielu pre svoju platnosť musí spĺňať aj ďalšie podmienky, a to splnenie obsahových náležitostí. V zmluve o prevode obchodného podielu musí byť jasne špecifikovaný predmet prevodu, teda prevádzaný obchodný podiel, ako aj to, či sa prevod realizuje odplatne alebo bezodplatne.

Prevod obchodného podielu môže byť dojednaný aj bezodplatne, táto skutočnosť však musí byť v zmluve jasne vyjadrená. V tejto súvislosti považujeme za potrebné upozorniť na skutočnosť, že na obchodný podiel nie je možné uzavrieť darovaciu zmluvu, resp. nie je možné obchodný podiel darovať.

Zmluva o prevode obchodného podielu je osobitným zmluvným typom, ktorý je upravený v Obchodnom zákonníku, teda v zákone, ktorý má k Občianskemu zákonníku, ktorý upravuje darovanie, charakter špeciálneho právneho predpisu. V zmysle zásady lex specialis derogat legi generali (teda že konkrétnejší, resp. špeciálny zákon, ruší zákon všeobecný) musí mať právna úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku prednosť pred právnou úpravou, ktorá sa nachádza vo všeobecnom právnom predpise, a to v Občianskom zákonníku. Zároveň, je potrebné prevod obchodného podielu, bez ohľadu na jeho odplatnosť, chápať ako absolútny obchodnoprávny vzťah, na ktorý nie je možné v žiadnom prípade aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to s poukazom na ust. § 261 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka.

S bezodplatnosťou obchodného podielu zároveň súvisí aj ďalšia otázka, a to otázka daňová.

Ak je prevod obchodného podielu bezodplatný, nadobúdateľa obchodného podielu zaťažuje povinnosť daňová a odvodová. Ak došlo k bezodplatnému nadobudnutiu obchodného podielu, považuje sa takto nadobudnutý obchodný podiel za nepeňažný príjem, ktorý podlieha dani z príjmu a zdaňuje sa ako obchodný podiel nadobudnutý za tzv. "obvyklú cenu". Zároveň, nadobudnutý obchodný podiel podlieha ako základ dane zdravotným odvodom. Z toho dôvodu je vždy pre nadobúdateľa obchodného podielu výhodné, pokiaľ sa odplata za prevod obchodného podielu dojedná vo výške, ktorá zodpovedá vkladu spoločníka v s.r.o., ktorého obchodný podiel sa prevádza.

Predkupné právo na obchodný podiel

Predkupné právo možno charakterizovať ako prednostné právo určitej osoby na nadobudnutie veci, ktorá je predmetom prevodu. Predkupné právo môže vzniknúť priamo zo zákona, tzv. zákonné predkupné právo, alebo na zmluvnom základe, ako zmluvné predkupné právo.

V právnej úprave obsiahnutej v Obchodnom zákonníku sa ustanovenia o predkupnom práve spoločníkov nenachádzajú. Spoločníci s.r.o. teda nemajú zákonné predkupné právo na obchodný podiel iného spoločníka.

Predkupné právo spoločníkov s.r.o. je však možné dohodnúť v spoločenskej zmluve a teda založiť takýto nárok spoločníkov na zmluvnom základe, ako zmluvné predkupné právo.

Uvedené znamená, že pokiaľ nie je predkupné právo ostatných spoločníkov dojednané v spoločenskej zmluve spoločnosti, spoločník, ktorý má záujem svoj obchodný podiel previesť, nie je povinný tento ponúknuť ostatným spoločníkom.

V prípade, ak by ste mali ďalšie otázky súvisiace s obchodným podielom alebo otázky týkajúce sa obchodných spoločností ako takých, prípadne máte záujem o právnu pomoc pri realizácii prevodu Vášho obchodného podielu, bez váhania nás kontaktujte.