Predkupné právo pri darovacej zmluve

V prípade, ak je vec vo vlastníctve viacerých osôb, jedná sa o inštitút spoluvlastníctva, ktorý sa vyznačuje tým, že každý zo spoluvlastníkov má určitý spoluvlastnícky podiel k vlastnenej veci. Spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Podľa § 140 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj "Občiansky zákonník"): "Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Blízka osoba je zadefinovaná v § 116 a 117 Občianskeho zákonníka nasledovne: "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

V prípade, ak spoluvlastník prevádza svoj spoluvlastnícky podiel osobe blízkej, nie je povinný ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel ostatným spoluvlastníkom.

Vyššie uvedený stav nevyvoláva otázky v prípade, ak dochádza k prevodu spoluvlastníckeho podielu na základe kúpnej zmluvy. Majú spoluvlastníci predkupné právo v prípade, ak sa jedná o bezodplatný prevod spoluvlastníckeho podielu, teda o prevod na základe darovacej zmluvy?

Judikatúra slovenských súdov sa v tejto otázke opiera o rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 25.10.2005 sp. zn. 1 Cdo 102/2005, publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod číslom R58/2005: "Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy."

Podľa výrokovej vety vyššie citovaného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sa predkupné právo na spoluvlastnícky podiel uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy. Najvyšší súd SR svoje rozhodnutie odôvodňuje najmä tým, že zákon v súvislosti s predkupným právom hovorí o prevode ako takom. Zákon už ďalej nedefinuje odplatnosť tohto prevodu, a preto je potrebné uzavrieť, že predkupné právo sa vzťahuje tak na odplatné, ako aj bezodplatné prevody, a teda aj na prevod spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Pre úplnosť uvádzame, že v Českej republike sa judikatúra súdov v tejto otázke uberá iným smerom. Poukazujeme na uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 04.05.2011, sp. zn. 22 Cdo 1127/2011, v ktorom Najvyšší súd ČR predkupné právo spoluvlastníka, pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy, vylúčil: "Žalobci vymezená otázka zásadního právního významu spočívá v posouzení, zda se předkupní právo ostatních spoluvlastníků vztahuje na jakýkoliv převod spoluvlastnického podílu, tedy i na darování. Dovolací soud však již stejnou právní otázku vyřešil v rozhodnutí ze dne 20. října 2008, sp. zn. 22 Cdo 2408/2007, publikovaném v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod č. C 6542, podle kterého se předkupní právo spoluvlastníka věci (§ 140 obč. zák.) při darování spoluvlastnického podílu na věci neuplatní."