Odborné články


V tejto časti sa nachádzajú články našej advokátskej kancelárie týkajúce sa rôznych oblastí práva, ktoré Vám môžu pomôcť, zorientovať sa vo Vašom právnom probléme.

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

Advokát môže vykonávať autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností. Zmluvy, ktoré boli autorizované advokátom kataster nehnuteľností skúma len z procesnej stránky a vklad do katastra nehnuteľností vykoná v skrátenej lehote, a to do 20 dní, namiesto zákonom ustanovenej 30 dňovej lehoty. Skrátenie lehoty pre vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nie je však jedinou výhodou, ktorú autorizácia zmluvy advokátom klientovi prináša. Viac

Účasť zástupcov zamestnancov pre BOZP na skončení pracovného pomeru

Zákonník práce v § 74 upravuje zákonnú požiadavku, podľa ktorej musia byť výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa vopred prerokované so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné.

Za zástupcov zamestnancov sa považujú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník. V zmysle Zákonníka práce sa však za zástupcu zamestnancov považuje aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej aj "zástupca zamestnancov pre BOZP").

Vzniká teda zamestnávateľovi povinnosť prerokovať výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov pre BOZP? Viac

Judikatúra súdov vo veciach o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Aktuálna judikatúra súdov v oblasti pracovnoprávnych sporov nie je jednotná, najmä pokiaľ sa týka konaní o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Súdy subjektívne vyhodnocujú závažnosť porušenia pracovnej disciplíny, čo vedie k rôznorodosti rozhodovacej praxe.

Problematiku závažnosti porušenia pracovnej disciplíny sa snažia práve pre tieto prípady zamestnávatelia subsumovať pod pracovný poriadok ako interný predpis, kde definujú, ktoré konania zamestnancov sa považujú za závažné a ktoré za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Súdy však týmto internými predpismi zamestnávateľov nie sú viazané.

Samotnú skutočnosť, či došlo k porušeniu pracovnej disciplíny takej intenzity, ktorá by odôvodňovala okamžité skončenie pracovného pomeru, posudzuje súd individuálne podľa osobitosti konkrétneho prípadu, pričom zohľadňuje viaceré kritéria, ako sú osoba zamestnanca, jeho pracovnoprávne návyky, mieru zavinenia pri porušení pracovnej disciplíny, vznik škody, a iné. Viac

Nadobúdací titul pri nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva. Podmienky vydržania sú nepretržitá držba po dobu 3 rokov v prípade hnuteľných vecí, po dobu 10 rokov v prípade nehnuteľností a oprávnenosť držby. Za oprávneného držiteľa sa považuje ten, kto je vzhľadom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec, alebo právo patrí. A práve s problematikou dobromyseľnej držby veľmi úzko súvisí nadobúdací titul. Viac

Predkupné právo pri darovacej zmluve

Vec môže vlastniť jedna osoba, ale vec môže byť aj v spoluvlastníctve viacerých osôb, t.j. spoluvlastníkov. Spoluvlastníctvo môže byť podielové a bezpodielové, pričom bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Podielové spoluvlastníctvo sa vyznačuje tým, že každý zo spoluvlastníkov disponuje svojim spoluvlastníckym podielom. Podiel predstavuje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Predkupné právo vzniká v režime podielového spoluvlastníctva v prípade, keď sa spoluvlastnícky podiel prevádza. To znamená, že ak spoluvlastník prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo, teda právo na prednostné nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu.

Predkupné právo sa najčastejšie spája s odplatným prevodom spoluvlastníckeho podielu, s prevodom spoluvlastníckeho podielu pomocou kúpnej zmluvy. Ako je to v prípade predkupného práva pri bezodplatnom prevode spoluvlastníckeho podielu, teda keď sa spoluvlastnícky podiel prevádza na základe darovacej zmluvy? Viac

Zmeny v Obchodnom registri platné od 01.10.2020

Od 01.10.2020 je účinná novela Obchodného zákonníka, ktorá sa dotkla aj Zákona o obchodnom registri. Prostredníctvom tejto novely došlo k zmene pri zápisoch do obchodného registra ako aj k zmene niektorých ustanovení Obchodného zákonníka.

O zmenách týkajúcich sa obchodného registra sa dozviete viac TU

Prevod obchodného podielu

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o." alebo aj "spoločnosť") je najčastejšou právnou formou obchodných spoločností na našom území.

Spoločníci s.r.o. sa preto často stretávajú nie len s otázkami týkajúcimi sa samotného riadenia spoločnosti, ale práve aj s otázkou prevodu obchodného podielu.

Cieľom tohto článku je priblížiť podstatu pojmu obchodný podiel a upriamiť pozornosť na niektoré otázky týkajúce sa prevodu obchodného podielu, ako sú napr. aj náležitosti zmluvy o prevode obchodného podielu, odplatnosť prevodu, či predkupné právo ostatných spoločníkov na prevádzaný obchodný podiel. Viac

Rezervačná zmluva

S rezervačnou zmluvou sa stretol snáď každý, kto mal záujem o kúpu nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu. Tieto zmluvy často vyvolávajú otázky, najmä pokiaľ ide o prípadné vrátenia, či nevrátenia, rezervačných záloh a preto bývajú aj častým predmetom dopytu na právne služby v advokátskych kanceláriách. Je realitná kancelária povinná vrátiť zaplatenú rezervačnú zálohu v prípade ak odmietnete uzavrieť kúpnu zmluvu na sprostredkovanú nehnuteľnosť? Aké sú Vaše práva a povinnosti? Viac sa dočítate tu.